คลังความรู้

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รายงานคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนวัดลาดเป้งโรงเรียนวัดลาดเป้ง  อำเภอเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

1.1  ปรัชญาของโรงเรียน
          คติธรรม
            
                    สุวิชาโน ภวังโหติ “ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”

คำนิยม
1.รักความเป็นไทย  2. ใฝ่เรียนรู้  3 .ควบคู่คุณธรรม  3.นำสู่คุณภาพผู้เรียน

1.2  สัญลักษณ์ของโรงเรียน(ตราประจำโรงเรียน)
                

1.3  สีประจำโรงเรียน       สีเหลือง สีม่วง

สีเหลือง  หมายถึง  ความดีงาม  ความมีคุณธรรม

สีม่วง    หมายถึง ความสามัคคี  ความสงบร่มเย็น

1.4  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
         
เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นดี ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและอาเซียน
มีคุณธรรม  รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง1.5  พันธกิจของโรงเรียน
             
1.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานและอาเซียน
2.      บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.      พัฒนาหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
4.      พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพและสู่อาเซียน
5.      สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นที่เข้มแข็ง รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.6  อัตลักษณ์สถานศึกษา

มารยาทงามตามวิถีไทย (การไหว้)

1.7  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

              ผู้เรียนสุขภาพดี

1.8    โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
1.8.1    โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด
              - กิจกรรมรักการอ่าน
1.8.2    โครงการพัฒนาแหล่งเรียรู้
-   ภายในห้องเรียน
-   ภายนอกห้องเรียน
1.8.3    โครงการพัฒนาแหล่งเรียรู้ ICT
1.8.4    โครงการส่งเสริมอาชีพ
-          ช่างซ่อมพัดลม
-          ผูกผ้างานพิธี

1.9    โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้านผู้เรียน
1.      โครงการธนาคารโรงเรียนวัดลาดเป้ง (การออมทรัพย์)
2.      โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3.      โครงงานวิทยาศาสตร์ (คิดวิเคราะห์)

ด้านครูผู้สอน
1.       แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.      ทักษะกระบวนการคิด
3.      โครงงานอาชีพอิสระ
4.      นวัตกรรมการสอน

ด้านครูผู้สอน
1.      จัดทำหลักสูตร
2.      โครงการ MOU ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น